Privacybeleid

  • Home
  • Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING 
Laatste versie: augustus 2020

SOMM Succesvol Onderwijs Met Mandy, hierna te noemen: SOMM

SOMM vindt uw privacy erg belangrijk. SOMM zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring legt SOMM aan u uit welke gegevens het van u verzamelt en waarom. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@sommandy.nl

Artikel 1  Wat is SOMM?

SOMM is een eenmanszaak, gevestigd te (5233 GA) ‘s-Hertogenbosch aan de Vierde Rompert 3. SOMM staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68300905. SOMM is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2  Welke gegevens gebruikt SOMM?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die SOMM van u verwerkt, waarom het dit doet, welke juridische grondslag het heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang SOMM deze gegevens zal bewaren.

SOMM verwerkt uw naam, de naam van de leerling, adres, woonplaats, geboortedatum van de leerling, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de leefsituatie en gegevens die van belang zijn omtrent het gezin en de schoolsituatie. SOMM gebruikt deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. SOMM bewaart deze gegevens 7 jaar.

Om uw gegevens te beheren zal SOMM uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, begeleidingsgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in het klantenbestand. Dit doet SOMM uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Voor minderjarigen zal SOMM extra beveiligingsmaatregelen nemen.

SOMM maakt gebruik van een portfolio op de website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten en ouders te laten zien. SOMM verwerkt hierin foto’s van leerlingen tijdens de begeleiding. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Dit beeldmateriaal wordt onbeperkt in het archief bewaard totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt SOMM uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan SOMM uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen deze gegevens 7 jaar te worden bewaard. Na deze periode zullen uw gegevens worden geanonimiseerd.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal SOMM uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Gegevens met betrekking tot klachten worden toegevoegd in het klantenbestand en tot 7 jaar na afhandeling bewaard.

SOMM heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Het verwerkt uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven. Deze gegevens zullen worden verwijderd zodra u aangeeft niet meer door SOMM benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt het SOMM analytics- en retargeting diensten. SOMM heeft een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. SOMM zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en is hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan SOMM gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over de begeleiding van SOMM mogelijk te maken, wordt uw naam, e-mail en inhoud van uw bericht verwerkt. En wanneer u contact  op wilt nemen via de website, vraagt SOMM om uw naam, naam van de leerling, adres, woonplaats, school, telefoonnummer en e-mailadres. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over de begeleiding kunnen uit commercieel belang op de website worden geplaatst en worden bewaard totdat u een verzoek doet tot verwijdering of deze niet meer representatief zijn voor de dienstverlening. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

SOMM verwerkt tot slot uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op de artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor SOMM en zullen worden bewaard totdat u uw reactie verwijdert of SOMM haar bericht verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgt SOMM deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heeft SOMM van u als ouder, contactpersoon of lezer verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast kan SOMM gegevens doorkrijgen van scholen. Deze doorgifte van gegevens vindt enkel plaats na uw expliciete toestemming.

 Artikel 4  Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door SOMM heeft laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij SOMM om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal het SOMM uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer SOMM gegevens heeft verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die SOMM u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs sturen naar info@sommandy.nl. SOMM zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer het niet aan uw verzoek kan voldoen, zal SOMM u laten weten waarom uw verzoek wordt afgewezen.

Artikel 5  Wie ontvangen uw gegevens?

SOMM zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. SOMM sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. SOMM zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6  Slotbepalingen

SOMM raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat het wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop het SOMM uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@sommandy.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop SOMM met uw gegevens omgaat kunt u dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.