Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Laatste versie: augustus 2020

SOMM Succesvol Onderwijs Met Mandy, hierna te noemen: SOMM

Algemeen

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en afsprakenoverzicht tussen SOMM, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, KvK 68300905 enerzijds en Ouder en Leerling, hierna te noemen: Klant anderzijds.

 • Door inschrijving maakt de Klant kenbaar deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

 • Indien SOMM niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SOMM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 • Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

SOMM en Klant nemen in aanmerking dat:

 1. SOMM een onderneming drijft die zich bezighoudt met het verzorgen van studieondersteuning aan leerlingen in primair- en voortgezet onderwijs en andere studie niveaus zoals MBO en HBO studenten;

 2. De Klant gebruik wenst te maken van de diensten van SOMM;

 3. Partijen uitdrukkelijk afspraken over de werkzaamheden wensen te maken;

 4. De diensten die SOMM levert, waarvoor deze voorwaarden gelden, bestaan uit studieondersteuning in de vorm van bijles- en (huiswerk)begeleiding in PO, VMBO en MBO, verzorging van arrangementen in PO en begeleiden van HBO studenten. 

SOMM en Klant verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Diensten

 1. De afspraken worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

 2. De te verrichten werkzaamheden (bijles, (huiswerk)begeleiding en arrangementen) en bijbehorend tarief worden tevoren door partijen overeengekomen.

 3. SOMM is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat SOMM vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht en planning te verwezenlijken.

 4. De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden bij de leerling thuis of op een andere overeengekomen locatie.

 5. De Klant geeft bij ontevredenheid van de diensten van SOMM dit schriftelijk en gemotiveerd  aan binnen 1 maand.
 1. Klant is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Juist en tijdig.

 2. SOMM voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.

 3. Bijles is door SOMM als volgt gedefinieerd:
  • Een les waarin stof wordt uitgelegd aan een leerling. Dit kan gedaan worden met behulp van tips, opgaven, verhelderende voorbeelden en andere middelen die ervoor zorgen dat de leerling een beter begrip van de stof krijgt.

  • Een bijles duurt 60 minuten, waarvan 55 minuten gebruikt dienen te worden voor uitleg en de overige minuten gebruikt kunnen worden voor planning voor volgende lessen.

  • Een bijlesduur langer dan een uur, is in overleg mogelijk. De duur wordt na het uur naar boven afgerond op 15 minuten.
  1. Arrangementen verzorgen en begeleiding binnen de school is door SOMM als volgt gedefinieerd:
  • Arrangementen verzorgen is een vorm van begeleiding, waarbij een leerling van het PO wordt begeleidt door SOMM, deze begeleiding staat beschreven in een Handelingsplan (HP) of Ontwikkelingsperspectief (OPP).

  • Begeleiding binnen de school is een vorm van begeleiding, die structureel wordt aangeboden.

  • De intern begeleider van de school zorgt voor het contact tussen samenwerkingsverband, ouders, leerling en SOMM.

  • De hoofdverantwoordelijkheid voor een handelingsplan of OPP ligt bij school.

  • Het arrangement of begeleiding wordt verzorgd door SOMM, de eindverantwoordelijkheid ligt bij school. 

  • De duur van een arrangement wordt bepaald door de school.

  Artikel Afzegging en Opzegging Klant

  1. Klant heeft tijdens ziekte/overmacht mogelijkheid tot telefonische afzegging van dienst.

  2. Alle bijlessen, begeleiding of arrangementen uren dienen in geval van hinder, ziekte of overmacht te worden afgezegd bij SOMM.

  3. De bijlessen of begeleiding dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, worden uren als gemaakt gerekend en gefactureerd.

  4. SOMM is bevoegd de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant op zodanige wijze met het bepaalde in deze overeenkomst in strijd handelt dat in redelijkheid niet van de opzeggende partij kan worden gevergd dat zij deze overeenkomst laat voortduren, onverminderd het recht van de opzeggende partij op volledige vergoeding van werkzaamheden, respectievelijk nakoming.

  5. Klant en SOMM overleggen in alle redelijkheid de beëindiging van de werkzaamheden door SOMM.

  Artikel Afzegging SOMM

  1. SOMM heeft tijdens ziekte/overmacht mogelijkheid tot telefonische afzegging van dienst.

  2. SOMM maakt zelfstandig afspraken tot annuleren of verzetten met Klant over afzegging door ziekte of overmacht.

    Artikel Betaling

  1. SOMM ontvangt een vergoeding voor de door SOMM verrichte werkzaamheden. De hoogte van de vergoeding wordt berekend via het artikel kosten bijles c.q. kosten (huiswerk)begeleiding c.q. kosten arrangementen.

  2. De kosten van de diensten bijles, (huiswerk)begeleiding en arrangementen worden achteraf betaald op basis van urendeclaratie ingevuld door SOMM, goedgekeurd door Klant, door betaling van de factuur per bank.

  3. Alle bedragen verschuldigd aan SOMM dienen te worden betaald door gebruik van overboeking per bank met een termijn van 14 dagen.

  4. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. SOMM is gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

  Artikel Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

  1. Het door in het kader van de overeenkomst SOMM geleverde blijft eigendom van SOMM totdat de Klant alle verplichtingen uit de met SOMM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

  2. Alle door SOMM op locatie geleverde zaken (zoals lesmateriaal, atlassen, etc.) blijven eigendom van SOMM en worden voor de duur van de bijles of begeleiding in bruikleen gesteld aan de Klant.

  3. De Klant garandeert bij het sluiten van de overeenkomst dat hij zorgvuldig om zal gaan met alle door de SOMM in bruikleen gestelde spullen. SOMM is derhalve gerechtigd eventuele onkosten op marktwaarde door schade of vermissing van deze zaken te verhalen op de Klant.

  4. SOMM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SOMM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

  5. Tijdens werkzaamheden van SOMM, is SOMM gerechtigd om foto’s te maken en deze te gebruiken voor portfolio, website en Social media van SOMM, tenzij vooraf nadrukkelijk bezwaar wordt gemaakt.

  Artikel Klachtenprocedure

  1. SOMM zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de Klant te laten verlopen.

  2. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening van SOMM moeten schriftelijk, gemotiveerd en tijdig (binnen 1 maand) na dienstverlening bij SOMM worden ingediend.

  3. SOMM neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Klant contact op met de Klant om de gestelde klacht onderling op te lossen.

  4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

  Artikel Wijziging Algemene Voorwaarden

  1. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met SOMM.

  2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.